ျမစ္ဆုံ(သို႕) ဧရာ၀တီျမစ္ ရဲ႕ အျပစ္လား?

မလိယန္ေက်းရြာသည္ ယခုေအာင္ျမင္သာ စံျပရြာသစ္၏ ျမစ္တဖက္တြင္ရိွေသာရြာျဖစ္သည္။ ယင္းရြာတြင္ ေတာင္ယာခုတ္ လယ္လုပ္ရင္း ၀ါေတာစိုက္ရင္း အသက္ေမႊး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသည့္နယ္ခံရြာ အိမ္ ေထာင္စု ၁၀ အိမ္ရိွသည္။ အဆိုပါရြာသားမ်ား၏ ၀ါးေတာမ်ားကို ေျမတူးစက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ တူးဆြ၊ ထူးေကာ္ေပးျပီ  ေရကာတာ၏ေရပိုလြဲလမ္းေၾကင္းတြင္ က်ေရာက္ေသာရြာ ျဖစ္သည့္ေဒါင္ဗန္ေက်းရြာႏွင့္ ေအာင္ဂ်ာယန္ေက်းရြာ မ်ားအတြက္ ရြာသစ္တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ထိုရြာတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေနရာမွာ မလိယန္ရြာသားမ်ားရဲ့ ၀ါးေတာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားကို မည္သည့္အေၾကာင္းမွရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမရိွပဲ ၂၀၁၀ ေမလ တြင္ လာေရာက္ထူးေကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တုန္းက ဦးဒါရီွဂမ္ဆိုင္းမွ ဓားပလိုင္လြယ္ ကာ ေက်းဇူးျပဳျပီး မေကာ္ေပးၾကပါရန္၊ ၀ါးေတာျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကပါသည္ဟု အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ကခ်င္ေတာင္သူမွန္ရင္ ဓားပလုိင္လြယ္ျမဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးဒါရွီဂမ္ဆိုင္းအား ဓားကိုင္ကာလာေရာက္ၾကိမ္းေမာင္းသည့္ဟု စြပ္စြဲျခင္းခံခဲ့ရသည္။

            ဦးဒါရီွဂမ္ဆိုင္းပိုင္ေသာ ေျမဧကမွာ စုစုေပါင္း(၁၂) ဧကရိွျပီး  ၀ါးမ်ား ခုတ္ေရာင္းျခင္း၊ မွ်စ္မ်ား ထုတ္ေရာင္းျခင္းျဖင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး၀င္ေငြ သိန္း ၅၀ ခန္႕ကို ဖန္တီးလွ်က္ရိွသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံရေသာ ေဒါင္ဗန္ ေက်းရြာႏွင့္ ေအာင္ဂ်ာယန္ေက်းရြာတို႕ေနဖို႕ရာ မလိယန္ရြာသား မ်ားရဲဲဲ႕ ျခံမ်ားကို ဘာနွစ္နာေၾကးမွမေပးပဲ သိမ္ပိုက္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အင္ဂ်န္ယန္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ ဦးမွာ သူတို႕ပိုင္ ၀ါးေတာအား ေျပာင္းသလင္းခါ ေအာင္ ေျမတူးစက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ တူးေကာ္ေပးခဲ့သည္ကို သြားေတြ႕ရိွရာမွ စိတ္ေဖာက္ျပန္သြားရာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။

            တဖန္ေအးရွာေ၀ါလ္ မွ ဦးဒါရီွဂမ္ဆိုင္းအား က်န္ရိွျခံမွ၀ါးမ်ား ကို ၁-၂ အတြင္း အျပီးခုတ္ယူဖို႕ လာေျပာသျဖင့္အခုတ္ရန္ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးအား ေန႕စားအျဖစ္ငွားရမ္းကာ ၁၀ရက္တိုင္တိုင္ တစ္ရက္ကို ၁၉၀၀၀၀ ကုန္က်ျပီး ၀ါးမ်ားကို ခုတ္ကာပုံထားခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ ၀ါးမ်ားကို အျပီးမထုတ္ႏိုင္ခင္ ေျမတူးစက္ေမာင္းသည့္တရုတ္က ပုံးထားေသာ၀ါးမ်ားကို ၾကိတ္ကာ ေျမဖို႕လိုက္သည္။ နစ္နာေၾကးမရရိွသည္ သာမက လုပ္အားခပါးရႈံးကာ ၀ါးေတာမ်ားလည္းမရိွေတာ့ပါ။ ထိုေၾကာင့္ မိေအးႏွစ္ခါမက သုံးခါနာရသည့္အျဖစ္ပင္ျဖစ္သည္။ အထက္အမိန္႕ဟုဆိုကာေျမတူးျခင္းကို အျပစ္မဆိုေသာ္လည္း ပင္ပင္ပန္းပန္း ပိုက္ဆံကုန္ျပီး ခုတ္ပုံထားသည့္၀ါးမ်ားကို ၾကိတ္ေပးျပီး ေျမဖို႕လိုက္သည္မွာ အလြန္ပင္ခါးသီးလွသည့္ အေတြ႕အၾကံဳပင္ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

“ဆယ္ရက္ေက်ာ္ ခုတ္ျပီးပုံးထားသည့္၀ါးကို သူတို႕စက္ၾကီးျဖင့္တၾကိမ္သာ ခုတ္ေပးလိုက္တယ္။ သြားေျပာလည္း အထက္အမိန္႕လို႕ျပန္ေျပာတယ္။ အထက္အမိန္႕ဆိုရင္လည္း ၀ါးခုတ္ကာ ထုတ္ထား ျပီးသား ေျမမွာ သြားတူပါလား။ ဘာလို႕သူမ်ားပုံထားတဲ့ ၀ါးပုံကို ၾကိတ္ေပးလိုက္တာလဲ။ ေအဒီေျမတူးစက္တူး တဲ့တစ္ရုတ္ကို သြားေျပာလည္းနားမေထာင္းဘူး။ အခုကသူမ်ားေငြကုန္ခံ အပင္ပန္းခံျပီးထုတ္ထားတဲ့ ၀ါးပုံကိုမွ တက္ၾကိတ္ရတယ္လို႕ကြယ္။ အဲဒါကတက္တက္အႏိုင္က်င့္ဒါပဲ။ ေနာက္ေန႕ျမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ေတြတက္လာေတာ့ကြ်န္ေတာ္ကဥကၠဌၾကီးတို႕ဘယ္လိုလဲဗ်ာ။ ခုတ္ျပီးပုံထားတဲ့ ၀ါးေတြကိုမွ တက္ျပီးၾကိတ္ေပးရတာလို႕ ရႈံးျပီ ထပ္ ရႈံးရေအာင္လုပ္ထာလားဗ်ာ။ ဒီ၀ါကကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္ အရမ္းတန္းဖိုးရိွတယ္။ တစ္ေန႕၁၉၀၀၀၀ ကုန္က်ခံ ျပီး ခုတ္ထားတဲ့၀ါးေတြကို အဲဒီလိုေတာ့မလုပ္သင့္ပါဘူး။ အဲဒီေလာက္မႏိွပ္စက္ပါနဲ႕။ ကြ်န္ေတာ္ထုတ္ျပီးလို႕ ခင္ဗ်ားတို႕ တူးတာဆုရင္ဘာမွမေျပာလိုပါဘူး လို႔ေျပာလိုက္တယ္” ဟု ဦးဒါရီွဂမ္ဆိုင္းကေျပာျပပါသည္။

ေဒါင္ဗန္ႏွင့္ ေအာင္ဂ်ာယန္ရြာမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ သူမ်ားသည္ မည္သည့္ပင္ဆို ေစ အိုးအိမ္မ်ား နစ္နားေၾကးမ်ား တစ္ႏွစ္စာ ေထာက္ပံေၾကးမ်ားရရိွခဲ့ၾကသည္။ မလိယန္ေဒသခံမ်ားမွာ လယ္ေျမမ်ား ၀ါးေတာမ်ား ရႈံးဆုံးရသည့္ သာမက မည္သည့္ေထာက္ပံေၾကးမွလည္းမရိွၾကပါ။  သြားေတာင္းေသာ္လည္း ေန႕ေရႊ႕ညေရႊ႕ ျဖင့္ ေပးမည္ေပးမည္သာဆိုသည္။ သို႕ေသာ္ နစ္နားေၾကးတစ္ျပားမွမရသည္မွာယခုဆို သုံးႏွစ္ေတာင္ ျပည့္ခဲ့ျဖစ္သည္။ ယင္သုံးႏွစ္ဆိုသည္မွာ ရြာသားမ်ား အတြက္ ၀ါးမ်ားထုတ္ေရာင္းကာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ ေငြ သိ္န္းရာခ်ီ ရွာေဖြႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးေတြ လည္းဆုံးရႈံးျခင္းႏွင့္ပင္တူေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္ ဆိုလည္း ဒီရႈံးဆုံးနစ္နာမႈတြင္ကို ပါထည့္တြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဒသရိွ၀ါးမ်ား ကို ေဒသခံမ်ားက စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးထားၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ၀ါးတစ္လုံးရဲ့ေပါက္ေစ မွာ ယခုဆိုရင္  အနည္းဆုံး ၅၀၀ မွ ၁၅၀၀ ထိရိွသည္ျဖစ္သည္။

“၀ါးမ်ားသည္ငါတို႕မိသားစုအတြက္ထမင္းအိုးလည္းျဖစ္တယ္၊ ကေလးေတြအတြက္ေက်ာင္းစရိတ္လည္းျဖစ္တယ္၊ မိသားစု၏က်န္မာေရး၊သာေရး ၊နာေရး၊ လူမူေရး၊ ဘာသာေရး အကုန္ဟုတ္တယ္။ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကိဳးစားအစုိက္ျပီး အခုမွ အသီးအပြင့္ စားေနရခါစခ်ိန္မွ အခုကဲ့သို႕ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ေတာ္ေတာ္စိတ္ဓာတ္က်တယ္။ခံစာခ်က္ေတြကိုဘယ္သူကိုမွ ရင္ဖြင့္ရမွန္းမသိတကယ္ခံစားရတယ္။  အခုမွ ျပန္စဆို လည္း အသက္ၾကီးေနျပီ” ဟုဦးဒါရီွဂမ္ဆိုင္းကဆက္ေျပာသြားခဲ့ပါသည္။

ဤသုိ႕ျပည္သူေတြခံစားေနရတာကို မည္ကိုက မည္မွ်သိတယ္၊ မည္သူေတြမွာ တာ၀န္ရိွတယ္ဆိုတာ ယေန႕ ျပည္သူလူထုေတြ ေမးခြန္းစရာျဖစ္ေနပါျပီ။

အငိုင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s