ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အမႈ တရားရုံးမွ စကားသံမ်ား

ျပစ္ၾကီး ၁၁၉၉/၁၂
ဗိုလ္ၾကီး ေက်ာ္စြာလင္း vs ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္
တရားသူၾကီး – ဦးျမင့္ထူး
ဥပေဒအရာရိွ- ဦးသန္းထိုက္
ေရွ႕ေန – ဦးမာခါး
တရားလိုျပ- ဦးေအာင္ျမသန္း(ရဲအုပ္)
တရားလိုျပရဲအုပ္ ဦးေအာင္ျမသန္းက ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ KIA တပ္ၾကပ္ၾကီး တစ္ဦးျဖစ္ဖူးေၾကာင္းကုိယ္ပိုင္ အမွတ္မွာ A-၁၈၅၅၅ ျဖစ္ျပီး စစ္မႈထမ္းေဆာင္စဥ္ အသက္(၂၀) ခန္႔ရိွေသာ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္သတ္ခဲ့သည္ကို သိရေၾကာင္း တရားလိုကေျပာသည္။

ေရွ႕ေနဦးခါးႏွင့္တရားလို ရဲအုပ္ ေအာင္ျမသန္း အေမး အေျဖမ်ား
ေရွ႕ေန- ဘရန္ေရွာင္းအားစစ္ေဆးခ်ိန္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ခဲ့ျခင္း ရိွသလား။
တရားလုိ- မရိွပါ။
ေရွ႕ေန- ဒုစရိုက္ႏိွမ္နင္းေရး အေနျဖင့္ အဓိက စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး မည္သည့္ အေၾကာင့္ေၾကာင့္ စ.ရ.ဖ ရုံးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သနည္း။
တရားလို- စ.ရ.ဖ ၏ သတင္းေပး ခဲ့ေၾကာင္းျဖစ္သျဖင့္ စ.ရ.ဖ ရုံးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။
ေရွ႕ေန- အမွန္ဆုိလွ်င္ ၁၈.၆.၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္း မ်ားတြင္ ဒုစရိုက္ႏွိပ္ႏွင္းေရး အဖြဲ႔ မွ အဓိက စစ္ေဆး ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း မရိွဆိုမွန္ပါသလား။
တရားလို- မွန္ပါသည္။
ေရွ႕ေန- ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား ေမႊးဖြားသည့္ ေနရက္သည္ ၅.၁၂.၁၉၈၇ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္ ကိုသိရိွပါသလား။
တရားလို- မသိပါ။ ကြ်န္ေတာ္စစ္ေဆးစဥ္က (၂၅) ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။
ေရွ႕ေန- ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏ အသက္သည္ (၁၆) ႏွစ္သာ ရိွေသးဆိုသည္ မွန္ပါသလား။
တရားလို- မွန္ပါသည္။
ေရွ႕ေန- ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ ထိုသို႔ျခံလုပ္ငန္းကူညီလိုပ္ကိုင္စဥ္ ၂၀၀၄-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေရွ႕ဘက္ၾကားတြင္ ခရီးေ၀းလုံး၀သြားျခင္း မရိွသည္ကို သိပါသလား။
တရားလို- ၂၀၀၄-၂၀၀၇ခုႏွစ္ၾကားတြင္ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္ကို သိရိွရပါသည္။
ေရွ႕ေန- ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုစရိုက္ႏိွမ္နင္းေရးရုံးသို႔ စ.ရ.ဖတို႔ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း တဦးမွ် စာေပးခဲ့ျခင္း ရိွသလား။
တရားလို- ဒုစရိုက္ႏိွမ္ႏွင္းေရးရုံးသို႔ ေတာ့တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းမရိွပါ။
ေရွ႕ေန- လာေရာက္ဖမ္းဆီးခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးသူမ်ားမွ မ.က.န ျမိဳ႕႔ေပၚတြင္ဗုံးေဖာက္ခဲြမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးရန္ရိွသည္ဆိုကာ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဆိုကာ။
တရားလို- မွန္ပါသည္။
ေရွ႕႔ေန-၂၀.၆.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ရဲမ်ား စ.ရ.ဖ မ်ားသည္ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား လက္ထိတ္ေနာက္ျပန္ခတ္ကာ ၾကိဳးရွည္ျဖင့္ ဆြဲေခၚခဲ့ျပီးမွ ဒုစရိုက္စခန္းသို႔ေခၚလာသည္ကိုသိပါသလား။
တရားလို- ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္ျခင္းမရိွ၍ မသိပါ။
ေရွ႕ေန- စ.ရ.ဖ မွ ပထမ သတင္းေပးခ်က္တြင္ တပ္ၾကပ္ၾကီးအဆင့္ရိွ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္ဟု သတင္းေပးထားသည္ဟု ထြက္ဆိုထားျပီး ၂၃.၃.၂၀၁၂ ထုတ္ျမ၀တီ သတင္းစာတြင္ဗိုလ္ၾကီး အဆင့္ဟု ေရးသားထားသည္။ ဘာေၾကာင္းအခုလို ၾကီးမားစြာကြဲလြဲေနပါသနည္း။
တရားလို- ကြ်န္ေတာ္စစ္ေဆးစဥ္ တပ္ၾကပ္ၾကီးဟုသာသိပါသည္။
ေရွ႕ေန- လူတစ္ဦးအား တရားရုံးမွ တစုံ တရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ျခင္း မျပဳေသးခင္ ၾကိဳတင္ကာ ၎သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ပုံႏွင့္တကြ အမ်ားျပည္သူသိရိွေအာင္ ေရးသားထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ တရားရုံးေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္သည္မဟုတ္ပါလား။
တရားလို- ထိုကိစၥေျပာခြင့္မရိွပါ။
ေရွ႕ေန- မသၤကာ၍ ဖမ္းဆီးထားသူတစ္ဦးအား ႏိွပ့္စက္ညွင္းပန္းခြင့္ရိွသလား။
တရားလို- လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွပါ။

ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ သူ၏ကိုယ္ေပၚရိွ ဒဏ္ရာမ်ားအား တရားသူၾကီးေရွ႕တြင္ျပသခဲ့သည္။ (ပါးဘယ္ညာ ဓါးအားမီးအပူေပးျပီးပါးဘယ္ညာ ကပ္ထားေပးေသာဒဏ္ရာ၊ ေပါင္တြင္ ဓားျဖင့္ လွီးထားေပးေသာအရာ၊ ေျခသလုံးအေရခြံကြာထားေပး၊ ခ်က္ပါတြင္ရိွဒဏ္ရာမ်ားအား တရားသူၾကီးေရွ႕ျပသခဲ့သည္။)

ေနာက္ရုံးခ်ိန္း ၁၆.၇.၂၀၁၂ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s